Noteikumi un nosacījumi

ROBOYAGI™ lietotne
Noteikumi un nosacījumi

Saturs

  1. Līguma objekts
  2. Pakalpojuma izmaksas
  3. ROBOYAGI™ lietotnes funkcionalitāte
  4. Lietošanas tiesības
  5. Jūsu pienākumi/li>
  6. Datu aizsardzība
  7. Prasības defektu/garantijas gadījumā
  8. Atbildības ierobežojums
  9. Jūsu pienākums atlīdzināt zaudējumus
  10. Dažādi

 

1.   Līguma objekts

1.1  Šī līguma objekts.

Šie „ROBOYAGI™” lietotnes noteikumi un nosacījumi („Līgums”) regulē tiesiskās attiecības starp Techtronic Industries UK Limited („Mēs”, „Mūsu”, „Mums”) un „ROBOYAGI™” viedtālruņa lietotnes lietotājiem („Jūs”, „Jūsu”) saistībā ar „ROBOYAGI™” viedtālruņa lietotnes nodrošināšanu un lietošanu „ROBOYAGI™ lietotne”), tostarp jebkuriem turpmākajiem ROBOYAGI™ lietotnes atjauninājumiem.

1.2   Šī līguma noslēgšana.

Jūs stājaties līgumattiecībās ar mums, akceptējot šo līgumu ROBOYAGI™ konta reģistrēšanas brīdī.

1.3  Līguma pieejamība.

Jūs varat piekļūt šī līguma tekstam un lejupielādēt to no tīmekļa vietnes..

 

2.   Pakalpojuma izmaksas

2.1  Bez maksas.

Mēs nodrošinām ROBOYAGI™ lietotnes pašreizējo versiju bez maksas.

2.2  Telekomunikāciju izmaksas.

Noteiktām ROBOYAGI™ lietotnes funkcijām nepieciešams nodrošināt interneta savienojumu ierīcei (piemēram, viedtālrunim) („Ierīce”), kurā ir instalēta ROBOYAGI™ lietotne. Tas var radīt datu pārsūtīšanas izmaksas atbilstoši jūsu spēkā esošajam līgumam ar tīkla operatoru. Šādu izmaksu segšana ir jūsu atbildība.

 

3.   ROBOYAGI™ lietotnes funkcionalitāte

3.1  Funkcijas.

ROBOYAGI™ lietotne nodrošina funkcijas produkta vadībai, reāllaika un būtisku vēsturisko brīdinājumu ziņošanai (skatiet 3.2. punktu) saistībā ar ROBOYAGI™ („ROBOYAGI™”).

3.2  Produkta vadība.

ROBOYAGI™ lietotne ļauj iestatīt noteiktus ROBOYAGI™ parametrus, piemēram, pļaušanas grafiku, pļaušanas augstumu. Komandas ROBOYAGI™ tiek nosūtītas no ierīces, izmantojot Wi-Fi savienojumu. Lūdzu, skatiet ROBOYAGI™ lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, vai var izmantot un kādā mērā var izmantot saistībā ar ROBOYAGI™ lietotni.

3.3   Reģistrācija.

ROBOYAGI™ lietotnes izmantošanai jums lietotnē ir jāizveido konts („ROBOYAGI™ konts”). Konta reģistrācijai ir nepieciešams interneta savienojums. ROBOYAGI™ lietotnes izmantošanai kopā ar konkrētu aprīkojumu, jāsasaista ROBOYAGI™ (ID) ar jūsu ROBOYAGI™. Konta izveides brīdī jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši mūsu konfidencialitātes politikai, ar kuru iespējams iepazīties šeit..

3.4  Sistēmas prasības.

ROBOYAGI™ lietotnes izmantošanai, jūsu ierīcei ir jāatbilst noteiktām aparatūras un programmatūras prasībām (piemēram, operētājsistēmas versija u.tml.).

3.5  Atjauninājumi.

Mēs periodiski varam nodrošināt ROBOYAGI™ lietotnes atjauninājumus, kas var ietvert arī kļūdu labojumus. Var būt arī nepieciešams instalēt atjauninājumu, lai nodrošinātu ROBOYAGI™ lietotnes savietojamību ar jaunākajām ROBOYAGI™ versijām. Tāpēc mēs iesakām instalēt atjauninājumus. Šis līgums mums neuzliek pienākumu nodrošināt nekāda veida atjauninājumus vai atjauninājumus ar noteiktu funkcionalitāti. Jūsu likumā noteiktās tiesības netiek ietekmētas.

3.6  Piekļuve trešo pušu vietnēm, saturam un pakalpojumiem.

Tādā mērā, kādā ROBOYAGI™ lietotne jums nodrošina piekļuvi trešo pušu vietnēm, saturam un pakalpojumiem („Trešo pušu pakalpojumi”). Uz šādiem trešo pušu pakalpojumiem attiecas trešo pušu konfidencialitātes politika, noteikumi un nosacījumi.

 

4.   Lietošanas tiesības

4.1  Lietošanas tiesības.

Mēs piešķiram jums bezmaksas neekskluzīvas (vienkāršas), nenododamas, neapakšlicencējamas, visā pasaulē derīgas un pastāvīgas tiesības izmantot ROBOYAGI™ lietotni savā ierīcē.

4.2  Modifikācija un dekompilācija.

You will not translate, adapt, rearrange or otherwise modify the ROBOYAGI™ App. You are, however, entitled to decompile or otherwise reverse engineer the ROBOYAGI™ App, but only to the extent permitted under Section 69e German Copyright Act (Urhebergesetz) and only if We have not provided You within reasonable time upon Your written request with data and/or information required to ensure the interoperability of the ROBOYAGI™ App with other software.

4.3  Aizliegums nodot trešajām pusēm.

Aizliegts veikt ROBOYAGI™ lietotnes tulkošanu, pielāgošanu, pārkārtošanu vai citāda veida pārveidošanu. Tomēr jums ir tiesības dekompilēt vai citādā veidā dekonstruēt ROBOYAGI™ lietotni, taču tikai tādā mērā, cik tas ir atļauts saskaņā ar Vācijas Autortiesību likuma (Urhebergesetz) 69e punktu un tikai tad, ja mēs pēc jūsu rakstiska pieprasījuma saprātīgā termiņā neesam jums nodrošinājuši datus un/vai informāciju, kas nepieciešama, lai garantētu ROBOYAGI™ lietotnes savietojamību ar citu programmatūru.

4.4  Aizliegums piekļūt pirmkodam.

Jums netiek piešķirtas nekāda veida tiesības piekļūt ROBOYAGI™ lietotnes pirmkodam.

4.5  Tiesību paturēšana.

Ja vien šajā līgumā nav skaidri noteikts citādi, visas tiesības saistībā ar ROBOYAGI™ lietotni, jo īpaši autortiesības, tiesības attiecībā uz izgudrojumiem un citas intelektuālā īpašuma tiesības paliek vienīgi mūsu īpašumā.

4.6  Ieteikumi.

Tādā mērā, kādā jūs sniedzat idejas un ieteikumus par ROBOYAGI™ lietotni, mēs esam tiesīgi tos izmantot bez maksas, lai izstrādātu, uzlabotu un pārdotu savus produktus un pakalpojumus.

 

5.   Jūsu pienākumi

5.1 Produkta datu izmantošana.

ROBOYAGI™ lietotnē sniegto informāciju par ROBOYAGI™ vai tā lietošanu („Produkta dati”) jums atļauts izmantot vienīgi vispārīgam informācijas gūšanas mērķim.

5.2  Lietošanas instrukcija.

Pirms ROBOYAGI™ lietotnes izmantošanas jums ir jāizlasa mūsu nodrošināto ROBOYAGI™ lietošanas instrukciju un jāizmanto ROBOYAGI™, stingri ievērojot instrukcijā ietverto informāciju.

5.3  Likumīga izmantošana.

Jums jāizmanto ROBOYAGI™ lietotne saskaņā ar visiem piemērojamajiem likumiem un noteikumiem. Izmantojot ROBOYAGI™ lietotni, aizliegts pārkāpt trešās puses tiesības (piemēram, intelektuālā īpašuma tiesības).

5.4  Datu aizsardzība.

Produkta datos var būt ietverti jūsu personas dati, kas tiks apstrādāti saskaņā ar šo noteikumu un nosacījumu 6. punktu.

5.5  Konta pierakstīšanās dati.

Jums jāglabā savus ROBOYAGI™ konta pierakstīšanās datus drošībā, neizpaužot paroli un nepiešķirot/nenododot piekļuvi ROBOYAGI™ kontam citām personām.Your ROBOYAGI™ Account.

5.6  Izmantošana ar ROBOYAGI™.

ROBOYAGI™ lietotne jāizmanto vienīgi ar mūsu ROBOYAGI™. ROBOYAGI™ lietotni aizliegts izmantot ar trešo pušu ROBOYAGI™, ja vien ROBOYAGI™ pilnvarotais īpašnieks nav sniedzis šādu atļauju.

5.7  Sava ROBOYAGI™ tālākpārdošana.

Izlemjot pārdot savu ROBOYAGI™, jūs esat atbildīgi par ROBOYAGI™ rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu pirms ROBOYAGI™ nodošanas pircējam. Lūdzu, pēc pārdošanas izdzēsiet ROBOYAGI™ lietotni no sava viedtālruņa.

Iegādājoties lietotu ROBOYAGI™, uzreiz pēc iegādes ieteicams atiestatīt sākotnējos rūpnīcas iestatījumus.

5.8  Sava ROBOYAGI™ tālākpārdošana.

Aizliegts pārdot, iznomāt vai citādā veidā padarīt ROBOYAGI™ lietotni pieejamu trešajām personām.

 

6.   Datu aizsardzība

6.1  Konfidencialitātes politika.

Kad lietojat ROBOYAGI™ lietotni, mēs apkopojam, apstrādājam un izmantojam jūsu personas datus. Vairāk par veidu, kā mēs izmantojam jūsu personas datus, varat uzzināt mūsu konfidencialitātes politikā, ar kuru iespējams iepazīties šeit.

6.2  Mārketinga paziņojumu saņemšana.

Mēs izmantosim jūsu personas datus vienīgi saskaņā ar mūsu konfidencialitātes politiku. Mēs (vai izvēlētās trešās puses), saņemot no jums piekrišanu, sūtīsim mārketinga paziņojumus. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu mārketinga paziņojumu saņemšanai, noklikšķinot uz abonēšanas atteikšanas saites jebkurā šāda veida e-pastā vai izmantojot šo saiti: https://uk.ryobitools.eu/support-en/unsubscribe/.

 

7.   Claims in Case of Defects / Warranty

7.1  Atbildības izslēgšana.

Izslēgtas jebkāda veida prasības (tostarp saistībā ar labojumiem) materiālu defektu un ROBOYAGI™ lietotnes defektu („Defekti”) gadījumā, jo īpaši garantijas prasības saistībā ar precizitāti, kļūdu neesamību, trešo pušu aizsardzības tiesību un autortiesību neesamību, pilnīgumu un/vai lietojamību, izņemot krāpnieciskas defekta slēpšanas gadījumus (skatiet Vācijas Civilkodeksa 523. un 524. punktu — „BGB”).

7.2  Prasības par zaudējumiem.

Nav attiecināmas prasības par zaudējumiem saistībā ar ROBOYAGI™ lietotnes defektiem, izņemot krāpnieciskas defekta slēpšanas gadījumus (skatiet Vācijas Civilkodeksa 523. un 524. punktu — „BGB”).

 

8.   Atbildības ierobežojums

8.1  Piemērojamība.

Mūsu atbildība saistībā ar ROBOYAGI™ lietotnes defektiem ir ierobežota saskaņā ar šī līguma 7. punktu. Citādā gadījumā mūsu atbildība ir ierobežota saskaņā ar 8. punktu.

8.2   Ierobežojumi noteiktos gadījumos.

Mēs esam atbildīgi par zaudējumiem šādos gadījumos:

a) tie ir radušies mūsu nolūka vai rupjas neuzmanības dēļ; vai

b)  tie ir radušies nelielas mūsu nolaidības un būtiska saistību pārkāpuma dēļ, kas apdraud šī līguma mērķa sasniegšanu, vai ir radušies saistību nepildīšanas dēļ, kuru izpilde ir būtisks priekšnosacījums pareizai šī līguma darbībai, un uz kuru ievērošanu jūs varētu paļauties (būtiskās saistības).

Jebkāda turpmāka mūsu atbildība ir izslēgta neatkarīgi no tās juridiskā pamata, ja vien mēs neesam atbildīgi par personas dzīvībai, ķermenim vai veselībai nodarītiem zaudējumiem, kas radušies nepārprotamas produkta kvalitātes neatbilstības, krāpnieciski slēptu defektu vai prasību dēļ saskaņā ar Vācijas likumu par atbildību produktu realizēšanā.

8.3  Saistību apmēra ierobežojums.

8.2.b punkta gadījumā (neliela nolaidība būtiskās saistībās) mūsu atbildība ir ierobežota līdz šāda veida līguma tipiski paredzamā zaudējuma apmēram.

8.4  Citi ierobežojumi.

Saistībā ar ROBOYAGI™ lietotnes bezmaksas nodrošināšanu, mūsu atbildība ir ierobežota līdz zaudējumiem, kas radušies mūsu nolūka un rupjas neuzmanības dēļ. Izslēgta atbildība par zaudējumiem, kas radušies nelielas nolaidības dēļ, kā noteikts 521. punktā — „BGB”.

8.5  Darbinieki un pilnvarotie pārstāvji.

Šajā līgumā noteiktie atbildības ierobežojumi attiecas arī uz jūsu prasībām pret mūsu darbiniekiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem.

9.   Your Indemnification Obligation

9.1  Pienākums atlīdzināt zaudējumus.

Ja trešās puses (tostarp valsts iestādes) izvirza prasības pret mums vai apgalvo, ka ir pārkāptas viņu tiesības, pamatojoties uz apgalvojumu, ka esat pārkāpuši šo līgumu, jo īpaši šī līguma 5. punktu, jums ir pienākums: nekavējoties atlīdzināt mums zaudējumus, izmaksas, naudas sodus vai zaudējumus, kas mums ir radušies no šādām prasībām, saprātīgā veidā sniegt mums atbalstu aizstāvības procesā un kompensēt šāda aizstāvības procesa izmaksas (tostarp advokāta izmaksas).

9.2  Priekšnosacījumi pienākumam atlīdzināt zaudējumus.

Pienākums atlīdzināt zaudējumus saskaņā ar šī līguma 9.1. punktu paredz, ka mēs nekavējoties rakstveidā informēsim par jebkādām šāda veida prasībām, nesniegsim nekāda veida apliecinājumus vai līdzīga veida paziņojumus un ļausim jums uz jūsu rēķina veikt visus tiesas un ārpustiesas procesus un/vai pārrunas par prasībām tādā mērā, kādā to pieļauj piemērojamie tiesību akti. Ja mēs neizpildīsim šīs prasības, jūsu pienākums atlīdzināt zaudējumus tiks attiecīgi samazināts. Mūsu likumā noteiktās prasības (piemēram, par zaudējumiem) netiek ietekmētas.

9.3  Patērētājs.

9. punkts nav piemērojams, ja esat fiziska persona, kas stājas līgumattiecībās ar mērķi, kam galvenokārt nav attiecināma jūsu komercdarbība vai individuāla profesionālā nodarbošanās (skatiet 13. punktu — „BGB”) („Patērētājs”).

 

10.   Dažādi

10.1  Piemērojamie tiesību akti.

Šis līgums tiek pārvaldīts un traktēts vienīgi saskaņā ar Anglijas un Velsas likumiem atbilstoši ANO Konvencijai par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG). Ja esat patērētājs, iepriekš minētā atruna attiecināma vienīgi tādā mērā, kādā tā neliedz jums realizēt tiesības atbilstoši jūsu valsts obligāti piemērojamajiem patērētāju tiesību aizsardzības likumiem ROBOYAGI™ uzstādīšanas brīdī.

10.2  Interpretācija.

Šī līguma noteikumu interpretācija jāveic saskaņā ar Anglijas tiesību aktu koncepciju.

10.3  Jurisdikcija.

Ja esat komersants, jurisdikcija ir mūsu juridiskā adresē; tomēr mēs esam tiesīgi risināt juridiskos jautājumus arī jūsu juridiskajā adresē.

10.4  Atšķirtība.

Ja atsevišķi šī līguma noteikumi ir zaudējuši vai zaudē spēku, pārējie noteikumi paliek spēkā.